Door corona is de druk op de zorg groot. Het is dan ook belangrijker dan ooit dat de doorstroom en samenwerking in de zorgketen optimaal is. Een voorbeeld: patiënten die niet in het ziekenhuis hoeven te verblijven, moeten daar ook niet zijn. In dit artikel een overzicht wat wat er allemaal stroomt binnen ons programma Doorstroom.

De afgelopen maanden hebben diverse VVT-organisaties en huisartsen samen met het ziekenhuis veel tijd en energie gestoken in goede, brede triage aan de poort en een snelle doorstroom uit het ziekenhuis. Zo is er dagelijks contact tussen de transferverpleegkundige op de SEH en een wijkverpleegkundige. Ook zijn er afspraken gemaakt met de huisartsen over de toediening van zuurstof bij Covid 19-patiënten in de thuissituatie.

Laagdrempelig contact

Om de doorstroom te optimaliseren, wordt de lijst van patiënten die wachten op vervolgzorg in een VVT-organisatie wekelijks in een gezamenlijk overleg besproken. Ook is er veelvuldig overleg over het op elkaar afstemmen van de gevolgen van het opschalen en afschalen van reguliere zorg en Covid 19-zorg. Dit laagdrempelige contact heeft al tot mooie resultaten geleid: het aantal patiënten dat binnen 4 dagen van de wachtlijst af is, is in de eerste maanden van dit jaar met 20% gestegen.

Routes bij crisis onder de loep

Door Covid-19 zijn er ook meer acute situaties thuis. Daarover is er in onze regio extra afstemming geweest tussen GGz Breburg, de huisartsen en de VVT-organisaties. De verschillende routes voor crisissituaties zijn in beeld gebracht en bestaande afspraken weer eens ‘opgehelderd’. Door de Wet Zorg en Dwang is namelijk de route van een rechtelijke machtiging veranderd. Vroeger had de GGZ daar een rol in. Nu organiseert de huisarts samen met de VVT-organisatie van voorkeur in gezamenlijkheid de juiste zorg.

Realtime instrument wijkverpleging

Daarnaast werken we hard aan het realtime inzichtelijk maken van de beschikbaarheid van wijkverpleging. Veel huisartsen en andere zorgprofessionals zijn nog altijd veel tijd kwijt aan het regelen van thuiszorg. Er komt een digitaal overzicht waarin van elk wijkteam in Midden-Brabant kan worden aangegeven of ze wel of geen plaats hebben voor nieuwe cliënten. Dit voorkomt dat er onnodige tijd verloren gaat door te bellen naar thuiszorgteams die geen plaats hebben. We hebben voor de ELV-bedden al een aantal jaren zo’n instrument: de zorgbedMB. Of deze app nog altijd aan de juiste doelstellingen en behoefte van de huisartsen en andere verwijzers voldoet, wordt momenteel geëvalueerd.

Warme overdracht

Het pilotproject ‘warme overdracht’, een samenwerking tussen Thebe en het ETZ, is verder uitgebreid. Doel is om vroegtijdig nog explicieter met de cliënt te kijken of en welke zorg nodig is en of de zorgvraag mogelijk ook op een andere manier te regelen is. Daarnaast vindt er afstemming plaats over dat wat de thuiszorg wel en niet kan bieden. Sinds enige tijd sluiten naast Actief Zorg ook ook De Wever en Mijzo bij dit project aan. Ook andere afdelingen binnen het ETZ ervaren het succes van deze werkwijze en zoeken aansluiting. We werken toe naar een nieuwe regionale werkwijze die we in een later stadium mogelijk kunnen gebruiken na een revalidatietraject.

Dank aan Jeannet

Tot slot: binnen de stuurgroep ‘Doorstoom’ is ook persoonlijk nieuws te vertellen. Jeannet de Graaf ondersteunt ons al jaren. Zij vertrekt naar West-Brabant. We willen haar danken voor haar jarenlange inzet en toewijding aan onze stuurgroep.