kwaliteit van leven voorop in de palliatieve fase

De zorgprofessionals in Midden-Brabant hebben met het transmuraal zorgpad palliatieve zorg alle handvatten in huis om op de goede manier palliatieve zorg te verlenen. Het is de bedoeling dat met de invoering van dit zorgpad begin 2020, alle neuzen bij de behandeling van patiënten in de palliatieve fase dezelfde kant op staan. Daarbij staat de aandacht voor kwaliteit van leven voorop.

Het transmuraal zorgpad Midden-Brabant is sinds begin dit jaar dé manier waarop we in de regio samenwerken als een patiënt in de palliatieve fase terechtkomt. Deze werkwijze wordt gedragen vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant en de aangesloten organisaties. Dit zorgpad maakt middels een praktisch stappenplan helder wat je moet doen in de palliatieve fase om patiënten en naasten goed te begeleiden. Download hier het transmuraal zorpad >

Floor Bols en Baukje Lycklama à Nijeholt zijn nauw betrokken geweest bij de opzet van dit transmuraal zorgpad. Floor is medisch coördinator bij het Zorgnetwerk en kaderarts palliatieve zorg; Baukje is algemeen manager bij Hospice Francinus de Wind in Waalwijk.

Markeren…

Als je beiden vraagt wat hét woord is dat hoort bij dit zorgpad, zegt Floor ‘markeren’ en Baukje ‘communiceren’. Floor: “Markeren betekent dat de arts bepaalt dat iemand ongeneeslijk ziek is. Daarmee start de palliatieve fase, waarna palliatieve zorg volgt. Zorg die zó belangrijk is”. Ze tipt: “Gebruik de surprise question (zou het mij verbazen als deze patiënt binnen 6 maanden tot 1 jaar overlijdt?). Dat is een goed hulpmiddel voor de markering.”

… en communiceren

Baukje: “Het is belangrijk dat alle behandelaars van een palliatieve patiënt op 1 lijn zitten. Dat voor iedereen duidelijk is wat de wensen van de patiënt (en de naasten) zijn. En dat de overdracht goed verloopt. Communiceren met elkaar dus”.

Ze vervolgt: “Ook is het essentieel om het gesprek aan te gaan met de patiënt en diens naasten (het levensfasegesprek). Er is dan tijd om de wensen op een rijtje te zetten en te beslissen welke behandelingen wel of niet meer wenselijk zijn. Zodat kwaliteit van leven op de voorgrond komt te staan.” Ze tipt: “Maak gebruik van het zorg- & behandelwensenformulier >

Invoering gestart

Het palliatieve netwerk is nu bezig met de invoering van het transmuraal zorgpad in de regio. Ze willen het bewustzijn over zorg in de palliatieve fase vergroten door bijvoorbeeld aansluiting te zoeken bij regionale scholingen. Floor en Baukje: “Daarnaast gaan we binnen organisaties op zoek naar ambassadeurs met passie voor de palliatieve zorg, zodat ze het transmuraal zorgpad goed kunnen introduceren bij de juiste collega’s.” Wordt vervolgd.

Ideaalbeeld voor eind 2020

Door het ontwikkelen van het zorgpad zijn flinke stappen gezet. “Maar we zijn er nog niet. 2020 wordt het jaar van doorpakken, met als streven dat alle artsen op tijd de palliatieve fase markeren en daarover met elkaar afstemmen. En dat bij iedere patiënt in de palliatieve fase een levensfasegesprek is gevoerd, deze informatie bekend is bij betrokkenen en vastgelegd in een dossier.” Hiermee kan de patiënt zijn eigen regie houden en heeft deze voldoende ‘tijd’ heeft om zich te richten op het leven dat hij/zij nog voor zich heeft.”

Meer informatie bij Floor Bols >