Het doel van het programma Doorstroom is om binnen de regio Midden-Brabant, zo dichtbij huis als mogelijk, op het juiste moment, de meest passende zorg te bieden aan kwetsbare patiƫnten voor wie (tijdelijke) vervolgzorg noodzakelijk is. Zorgverzekeraars CZ en VGZ financieren mee aan de projecten die onder het programma Doorstoom vallen.

Steeds meer kwetsbare ouderen wonen thuis. Soms hebben zij acuut extra (intramurale) zorg nodig. Ook in Midden-Brabant ervaren huisartsen, woonzorginstellingen, thuiszorg en het ziekenhuis in toenemende mate knelpunten om de zorg aan kwetsbare ouderen te realiseren. Die knelpunten kunnen we alleen samen en in ‘de keten’ oplossen.

Doorstroom

Zoals het knelpunt doorstroom: het bieden van passende vervolgzorg aan de oudere die na een verblijf in het ziekenhuis doorstroomt naar huis, een tijdelijke revalidatie of een vast verblijf in een woonzorgvoorziening. Het programma Doorstroom staat op 2 pijlers: capaciteit en overdracht.

Pijler capaciteit

Belangrijkste doelstelling van de pijler capaciteit is ervoor te zorgen dat kwetsbare ouderen in de thuissituatie, die thuis de noodzakelijke zorg/toezicht tijdelijk niet meer kan krijgen, snel en op de goede plaats tijdelijk worden opgenomen. Hiervoor is de ZorgbedMB-app ontwikkeld. Deze app:

  • ondersteunt zorgverleners door middel van een triageboom met het kiezen van de juiste zorg;
  • geeft inzicht in de actuele bedcapaciteit in de regio.

Momenteel wordt er gewerkt aan een instrument dat real time inzicht geeft in de beschikbaarheid van de wijkverpleging.

Pijler overdracht

De pijler overdracht heeft als doelen:

  • het realiseren van een tijdige en volledige op de kwetsbare oudere afgestemde digitale overdracht (medisch en verpleegkundig) in de keten;
  • het realiseren van een warme overdracht (de wijkverpleegkundige komt al in het ziekenhuis langs);
  • ‘veilig thuiskomen’ door de inzet van transfer vrijwilligers is samenwerking met gemeente en welzijnsorganisaties.

Stuur- en werkgroepen

In dit overzicht staan de diverse geledingen vermeld met de namen van professionals en vrijwilligers en de organisaties die ze vertegenwoordigen. De geledingen hebben het karakter van een netwerk, stuur-, werk- of projectgroep.