Wat is een RSO?

Een RSO is een regionale samenwerkingsorganisatie op het gebied van ICT. Doel: het verbeteren van kwaliteit en doelmatigheid van de zorg in de regio door elektronische informatie-uitwisseling. Een RSO kan zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau functioneren. RSO’s spelen een cruciale rol bij de implementatie van landelijke initiatieven op het gebied van digitalisering in de zorg. VWS stelt bovendien financiële middelen beschikbaar via RSO Nederland. In de regio Eindhoven en West-Brabant zijn respectievelijk RZCC en REN West-Brabant actief als RSO.

Organisatie

RSOMBR valt onder het algemeen bestuur van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Het algemeen bestuur neemt de richtinggevende besluiten. Het algemeen bestuur wordt hierin geadviseerd door het ICT-platform. In dit platform zitten vertegenwoordigers met affiniteit voor digitalisering vanuit alle leden.
De bestuurder van het ZMBR bekleedt ook de functie van RSO-bestuurder. Onder de bestuurder vallen de programmamanagers, die ieder verantwoordelijk zijn voor een programma van het RSO.
Voor advies en besluitvorming binnen de programma’s schakelen de bestuurder en programmamanagers ook met het ICT-platform.
De voorzitter van het ICT-platform, de programmamanagers en de directeur vormen samen het regieteam. Het regieteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de programma’s

E-overdracht

De eerste ambitie van RSO Midden-Brabant in oprichting is het programma ‘e-overdracht’. Dit start met het in kaart brengen van de huidige situatie en initiatieven en moet leiden tot de juiste informatie voor de verpleegkundige overdracht op het juiste moment in de keten. De RSO faciliteert bij de afstemming tussen de betrokken leden, andere RSO’s en landelijke programma’s. Komende tijd gebruiken we om de RSO op te richten, de organisatie vorm te geven en een start te maken met dit eerste programma.