IZA van start

Met een bestuurlijke regiobijeenkomst op 2 maart 2023 is in onze regio Midden-Brabant een mooie start gemaakt met de opdracht vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Bestuurders vanuit de zorg, welzijn, gemeente, zorgverzekeraars en patiënten hebben commitment uitgesproken en zijn gaan staan voor de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie.

Na de startbijeenkomst op 2 maart is een kernteam IZA Midden-Brabant geformeerd. Dat bestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van VGZ, CZ, gemeente Tilburg, Regio Hart van Brabant, GGD, ZMBR (waarbij afvaardiging ETZ,  PrimaCura, Thebe, GGZ Breburg),  ContourdeTwern, en Zorgbelang. Het kernteam richt zich op:

 • regie voeren op processen/acties om tot transformatie van de zorg in de regio te komen;
 • komen tot regiobeeld en regioplan in relatie tot het bouwen van een gedeeld verhaal over de beweging naar transformatie;
 • meedenken/adviseren over integraliteit van transformatieplannen.


Expliciet worden daarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Hoewel we vanuit het IZA te maken hebben met deadlines, gaan we uiteindelijk voor de uitkomst; en dat is een goede transformatie(beweging). Dat betekent dat we ons nu richten op de juiste data en informatie om te komen tot een betekenisvol regiobeeld en als afgeleide daarvan een betekenisvol regioplan.
 • We hechten daarbij veel waarde aan het gezamenlijk proces en het gezamenlijk optrekken om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het vervolgtraject. Dat betekent: werken met een breed kernteam, dat met enige regelmaat uitgebreid zal worden met extra vertegenwoordigers uit de achterban. Zodat de juiste inhoudelijke discussies gevoerd kunnen worden.
 • De IZA-opgaven richten zich op de toegankelijkheid van de zorg, maar vinden plaats binnen een context van o.a. GALA, WOZO en TAZ. Deze zijn niet los van elkaar te zien en zullen waar nodig en mogelijk ook in samenhang worden bekeken.

ROS Robuust is door VGZ gevraagd het proces naar een regiobeeld en regioplan te begeleiden.

Stappen richting regiobeeld

De in het IZA benoemde opgaven bestaan onder meer uit het opleveren van een regiobeeld en het opstellen van een regioplan. Die moeten uiteindelijk leiden tot transformatieplannen die impactvolle transformaties teweeg gaan brengen. Voor de transformatie die het IZA beoogt, staat geen blauwdruk klaar. Er zijn weliswaar een aantal stappen benoemd, maar de werkelijke transformatie vindt plaats in samenwerking met elkaar.

Thema's

Voor nu betekent het dat we (vooralsnog tot aan 30 mei) data en informatie aan het verzamelen zijn voor het vaststellen van het regiobeeld. Een regiobeeld is echter méér dan de optelsom van getallen en grafieken. Daarom bekijken we de gegevens in het regiobeeld vanuit een aantal thema’s. Thema’s waarvan we weten dat ze onderdeel zullen zijn van de noodzakelijke transformatie en waarvan nadere duiding en prioritering nodig is. De thema’s waarlangs we de data gaan duiden zijn:

 • gezond en veilig opgroeien;
 • mentale gezondheid;
 • (kwetsbare) ouderen, nu en straks;
 • chronisch zieken;
 • leefstijl en leefomgeving.

Van regiobeeld naar regioplan

De eerste beelden worden op 30 mei met een brede groep vertegenwoordigers uit het zorg- en sociaal domein besproken: wat zien we en wat betekent het? En dat vormt de opmaat naar een bestuurlijk overleg op 6 juni aanstaande. Dan gaan we, wederom met vertegenwoordigers vanuit zorg, welzijn, gemeente, zorgverzekeraars en patiënten kijken wat er nog nodig is om het regiobeeld per 1 juli te bekrachtigen. Op basis van het regiobeeld gaan we in de tweede helft van 2023 het regioplan opstellen waarin we met elkaar de prioritaire opgaven voor onze regio bepalen.