Zorgen doen we Samen

Aanleiding Zorgen doen we Samen


Voor de gemeenten en de zorgorganisaties in Midden-Brabant staan welzijn en gezondheid van de inwoners voorop. Uitdagingen zoals personeelstekort, wachtlijsten en de toename van complexere zorg- en hulpvragen zien we zowel terug in het sociale- als ook in het zorgdomein. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is domeinoverstijgende samenwerking nodig. Daarvoor is in 2019 het programma Zorgen doen we Samen opgezet. Een programma waarin partners uit de zorg en gemeenten Hart van Brabant samen integrale oplossingen vormgeven die aansluiten op de behoeften van inwoners. 

Kern van het programma in de afgelopen jaren


Lag de focus bij de start van het programma op het ontwikkelen van integrale oplossingen voor domeinoverstijgende vraagstukken. Na een evaluatie is deze halverwege 2021 verschoven naar het oppakken van domeinoverstijgende initiatieven én het actief delen van kennis en ervaringen voor en door de regio. Dit laatste is de afgelopen 2 jaar met name gedaan door het organiseren van webinars (13 in totaal). Daarin is kennis over de integrale samenwerking, good practices uit de regio, handige tips én geleerde lessen gedeeld door en voor professionals uit het zorg- en het sociale domein. 

Tevens is een bestuurlijk platform ingericht waar bestuurders elkaar ontmoeten, met elkaar kennis en ervaring uitwisselen én uitdagingen en ideeën zijn besproken/opgepakt.

Zorgen doen we Samen als basis voor het IZA


Zorgen doen we Samen is ontstaan in een tijd dat samenwerking tussen het zorg en sociale domein nog niet vanzelfsprekend was. De afgelopen jaren is gebouwd aan het leren kennen van elkaars wereld en het bouwen van vertrouwen.

O.a. door dit programma is een basis gelegd voor de huidige constructieve samenwerking binnen IZA. Het feit dat deze (bestuurlijke) samenwerking al stond, geeft de mogelijkheid om ons nu vooral op de regionale uitdagingen te kunnen richten. 

Doordat de samenwerking zowel bestuurlijk, tactisch als operationeel een plaats gaat krijgen in de samenwerking rondom het IZA, komt de noodzaak tot continuering van dit programma te vervallen. Binnen het IZA wordt de samenwerking tussen het sociaal en zorgdomein gecontinueerd en verder verbreed en geïntensiveerd. Samen werken we aan de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid, welzijn en preventie.