Netwerk Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte. In het netwerk palliatieve zorg werken we samen aan  versterking van de palliatieve zorg in Midden-Brabant. Dat doen we door het maken van afspraken en het delen van expertise over de grenzen disciplines en organisaties heen. Daarbij kijken we naar de hele mens, of die nu thuis woont of is opgenomen in een instelling. 

Onze doelen

Het belangrijkste doel van het netwerk is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven en sterven. De partners van het netwerk organiseren de samenhang van de zorg in de keten zodanig, dat patienten in de palliatieve fase onbelemmert een beroep kunnen doen op de zorg die zij nodig hebben.
Om dat te bereiken:

  • richten we ons op vergroten en uitwisseling van kennis over palliatieve zorg onder professionals, vrijwilligers en burgers;
  • maken we afspraken over samenwerking ter versterking van de palliatieve zorg;
  • werken we aan de uitvoering van een regionale visie middels het transmurale zorgpad palliatieve zorg.

In de kennisbank vind je ons meerjarenplan en het jaaroverzicht 2022 met uitgebreide informatie over onze speerpunten en activiteiten.