Ketenbrede aanpak versterken zelfredzaamheid

Vanuit de hele keten willen we (kwetsbare) mensen zo goed mogelijk ondersteunen en empoweren zodat hij/zij zo lang mogelijk eigen regie houdt en alleen van professionele zorg gebruik maakt als dat echt nodig is. Zodat hij of zij zo (zo lang mogelijk) thuis kan blijven wonen en gezondheidswinst ervaart.  
Dit vraagt niet alleen een cultuuromslag bij de burgers maar ook bij de professionals in de hele keten. Hiervoor is het cruciaal om gezamenlijk in te zetten op het stimuleren van zelfredzaamheid, het versterken van de inzet van informele zorgprofessionals en het investeren in de inzet van technologie en preventie.

Doelen programma


Het programma Ketenbrede aanpak versterken zelfredzaamheid richt zich op 5 doelen:  

  • Ketenbrede bewustwording van en visie op zelfredzaamheid en ontwikkeling van eenzelfde taal
  • Een toegankelijke toolbox zodat zorgprofessionals in Midden-Brabant ondersteund worden bij het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid in zijn of haar dagelijkse praktijkvoering
  • Ontwikkeling van ketenbrede zorgpaden middels domeinoverstijgende sprints
  • Domeinoverstijgend leren van de best practice van reablement: Langer Actief Thuis
  • Ondersteunen van samenredzaamheid oa door ontwikkeling van een zelfzorgacademie