Dementie Netwerk

In de regio Midden-Brabant wonen zo’n achtduizend mensen met dementie. Het merendeel van hen woont thuis. Professionals van ruim dertig organisaties bieden een deel van deze mensen ondersteuning. Vaak werken zij daarbij samen met vrijwilligers en met ander professionals in welzijn en zorg. 

Doel

Het doel van het netwerk is om de ondersteuning voor mensen die leven met dementie te verbeteren. Dat gebeurt door voldoende ondersteuning en zorg beschikbaar te stellen om mensen met dementie thuis zo verantwoord mogelijk te laten wonen. Die ondersteuning is gemakkelijk vindbaar en toegankelijk en wordt vanuit sociaal domein en zorgdomein in samenhang geboden. De kwaliteit van ondersteuning wordt continu verbeterd en aangepast aan de specifieke behoeften van mensen die leven met dementie. Op het onderdeel <projecten> is informatie te vinden over Vergeten Talent, Werken met de zorgstandaard dementie en Technologie bij dementie thuis. 

Casemanagement 

De meest in het oog springende activiteit in het netwerk is het bieden van casemanagement dementie.  Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Welke ondersteuning er wordt gegeven is afhankelijk van de hulpvraag. Kijk hier voor meer informatie. 

Regionale overlegtafels 

Er zijn regionaal georganiseerde <overlegvormen>: de Werkgroep ketenzorg dementie (zorgaanbieders), de rayonoverleggen van de casemanagers, het ROD (Regionaal overleg dementie, vnl. gemeenten en zorg) en het Geriatrisch netwerk. Daar wordt de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten besproken en op elkaar afgestemd om tot een samenhangend geheel van voorzieningen te komen. 
Communicatie en voorlichting 
Op deze site is veel informatie te vinden over het dementienetwerk en de projecten waaraan gewerkt wordt. Verder verschijnen onregelmatig de ‘Nieuwsbrief Dementienetwerk Midden-Brabant’, de Nieuwsbrief en de berichtenstroom van het Zorgnetwerk met berichten over ontwikkelingen in het Dementienetwerk. En tenslotte is er de kennisbank met veel informatie over dementie, het netwerk in de regio en een aantal landelijke informatiebronnen.