IZA Midden-Brabant

In 2022 hebben zorgpartijen, zorgverzekeraars en de (lokale) overheid het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten met als doelstellingen het realiseren van goede, toegankelijke en betaalbare zorg. In het voorjaar van 2023 zijn wij, de zorgorganisaties, samen met de welzijnsorganisaties, de GGD HvB, de gemeenten Hart van Brabant, Zorgbelang Brabant en de verzekeraars VGZ en CZ  aan de slag gegaan om gezamenlijk uitvoering te geven aan het IZA.  

Om onze zorg in de komende jaren toegankelijk te houden is “een beweging naar de voorkant” noodzakelijk.  “De beweging van ziekte en zorg naar gezondheid, welzijn en preventie” fungeert als kapstok voor de uitwerking van de regionale plannen. Hierbij streven we ernaar dat de inwoners van Midden-Brabant zich gezonder voelen, ze meer zeggenschap hebben over hun gezondheid, meer zelf doen en daardoor optimistischer zijn over de eigen toekomst. De zorg blijft hierdoor toegankelijk voor de inwoners die het echt nodig hebben, omdat ook in de toekomst personeel en mantelzorg schaars zijn.

Inmiddels is eind juni 2023 het regiobeeld Midden-Brabant opgeleverd. Hierin staan de belangrijkste regionale knelpunten en uitdagingen beschreven die als basis gelden voor het regioplan. Het Regioplan Midden-Brabant laat zien hoe de gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio deze uitdagingen aanpakt zodat de zorg ook in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. In december is het Regioplan door het Bestuurlijk IZA-team MB vastgesteld.  In het Regioplan staat beschreven hoe partijen beogen invulling te geven aan de gewenste beweging. Op basis van de thema’s gesignaleerd in het Regiobeeld zijn prioritaire opgaven en doelstellingen geformuleerd. Ook zijn bijbehorende oplossingsrichtingen en de manier waarop we sturen en monitoren opgenomen. Het Regioplan geldt als een ijkpunt en niet als een eindpunt. Vanaf januari 2024 ligt daarom de focus op het verder concretiseren en uitvoeren van het Regioplan, het aanjagen van de gezamenlijke beweging en het meten van de bereikte resultaten.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen rondom de uitvoering van het IZA in Midden-Brabant.