Met wie?

Het Geriatrisch Netwerk zet zich in met organisaties en professionals die zorg- en welzijnsdiensten bieden aan oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen én aan hun mantelzorgers. Denk aan mantelzorgconsulenten, wijkverpleegkundigen, huisartsen en praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, neurologen, klinische geriaters en (ouderen)psychiaters.

Dit netwerk maakt ontmoeting en kennisuitwisseling mogelijk tussen professionals en afgevaardigden vanuit patiënten- of cliëntenperspectief. Dit bevordert de samenhang en continuïteit in zorg en begeleiding; tussen eerste- en tweedelijnszorg én tussen de sectoren zorg en welzijn (‘nulde lijn’). Dat vereist maatwerk en:

Afstemming

Er is goede afstemming en flexibiliteit van betrokkenen nodig om in te spelen op de behoeften van oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen. Hun vragen zijn leidend voor de begeleiding en zorgverlening. We werken aan een passend aanbod van zorg- en welzijnsdiensten dat rekening houdt met de uiteenlopende behoeften van ouderen.

Netwerk en werkgroep

  • Die afstemming gebeurt centraal vanuit het overleg van het Geriatrisch Netwerk waarin 14 organisaties zijn vertegenwoordigd. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de ondersteuning en geriatrische zorg vinden we de inbreng van het cliëntenperspectief belangrijk. Wat vinden cliënten, patiënten van zorg en begeleiding? Wat zien ze graag verbeterd? Daarom maakt Ria Wijnen, voorzitter van het bestuur van Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant, deel uit van het overleg.
  • Onder het netwerk valt de werkgroep Ketenzorg Dementie Midden-Brabant. Die bestaat uit 10 vertegenwoordigers en professionals die mensen met dementie thuis begeleiden en behandelen. Ook in deze werkgroep denkt Ria Wijnen mee over onderwerpen als zorgpaden dementie en afstemming met de gemeenten in Midden-Brabant.