Met wie?

Het Geriatrisch Netwerk zet zich in met organisaties en professionals die zorg- en welzijnsdiensten bieden aan oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen én aan hun mantelzorgers. Denk aan mantelzorgconsulenten, wijkverpleegkundigen, huisartsen en praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, neurologen, klinische geriaters en (ouderen)psychiaters.

Dit netwerk maakt ontmoeting en kennisuitwisseling mogelijk tussen professionals en afgevaardigden vanuit patiënten- of cliëntenperspectief. Dit bevordert de samenhang en continuïteit in zorg en begeleiding; tussen eerste- en tweedelijnszorg én tussen de sectoren zorg en welzijn (‘nulde lijn’). Dat vereist maatwerk en:

Afstemming

Er is goede afstemming en flexibiliteit van betrokkenen nodig om in te spelen op de behoeften van oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen. Hun vragen zijn leidend voor de begeleiding en zorgverlening. We werken aan een passend aanbod van zorg- en welzijnsdiensten dat rekening houdt met de uiteenlopende behoeften van ouderen.

Stuur- en werkgroepen

In dit overzicht staan de diverse geledingen vermeld met de namen van professionals en vrijwilligers en de organisaties die ze vertegenwoordigen. De geledingen hebben het karakter van een netwerk, stuur-, werk- of projectgroep.