Met wie?

Het Dementienetwerk Midden-Brabant bestaat uit een keten van 10 organisaties en professionals die nauw met elkaar samenwerken. Denk aan wijkverpleegkundigen, huisartsen en praktijkondersteuners, dementie- en mantelzorgconsulenten en specialisten ouderengeneeskunde. Vanuit één cliënt bekeken maken zij elk slechts een deel van de problematiek van de patiënt en diens naasten mee gedurende wisselende episodes in het ziekteverloop. Het netwerk bevordert via de keten goede zorg door samenhang en continuïteit in zorg en begeleiding te realiseren. Dat vereist maatwerk en…

Afstemming

Om continu te kunnen afstemmen op de behoeften van de mensen met dementie en hun naasten, zijn afstemming en flexibiliteit van alle betrokkenen nodig. De vragen die leven bij mensen met dementie en hun naasten zijn leidend voor de begeleiding en zorgverlening. We werken aan een integraal, kwalitatief passend aanbod van zorg- en welzijnsdiensten. We proberen de schotten tussen organisaties op te ruimen en de belangen te stroomlijnen.

Stuur- en werkgroepen

In dit overzicht staan de diverse geledingen vermeld met de namen van professionals en vrijwilligers en de organisaties die ze vertegenwoordigen. De geledingen hebben het karakter van een netwerk, stuur-, werk- of projectgroep.

Werkgroep

De werkgroep Ketenzorg Dementie komt 3 keer per jaar bij elkaar, ondersteund door de programmamanager Dementienetwerk Midden-Brabant. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de ketenzorg vinden we de inbreng van het cliëntenperspectief belangrijk. Wat vinden cliënten, patiënten van allerlei zaken? Wat willen ze graag in de zorg en begeleiding verbeterd hebben? Daarom maakt de voorzitter van het bestuur van Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant, Ria Wijnen, deel uit van deze werkgroep. Ria denkt mee over onder meer de totstandkoming van zorgpaden dementie en afstemming met de gemeenten in Midden-Brabant. Deze werkgroep:

  • fungeert als sparringpartner voor de programmamanager;
  • draagt ideeën aan voor de ontwikkeling van het Dementienetwerk Midden-Brabant, zoals het opstellen van de zorgpaden dementie 1 en 2;
  • denkt op het niveau van de keten mee in het oplossen van praktische problemen in de praktijk van Casemanagement Dementie.