Niet-aangeboren hersenletsel is meestal aan de buitenkant niet te zien, waardoor de gevolgen vaak niet zo ernstig lijken. Maar als het dagelijkse leven weer wordt opgepakt, blijken er soms toch problemen te zijn. Een studie voortzetten of het werk hervatten gaat dan niet zomaar. Een ervaringsdeskundige weet daar álles van!

Ervaringsdeskundigen zijn betrokken in het Hersenletselnetwerk. Zij vormen een belangrijke bron van informatie en advies. Vanuit Stichting NAHkracht is er een stuurgroep die de belangen van mensen met NAH breed vertegenwoordigt en een bijdrage levert aan het ontwikkelen van beleid en activiteiten binnen het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant. Daarnaast is er:

  • een klankbordgroep ervaringsdeskundigen;
  • een werkgroep die wisselende onderwerpen uitvoeren en initiatieven ontplooien, zoals lotgenotencontact NAH en Café Brein.

Voorbeelden van meerwaarde

De inzet van ervaringsdeskundigen kan helpen als je het even of wat langer nodig hebt om een steuntje in de rug te krijgen. Dit kan op verschillende terreinen. Een paar voorbeelden van de meerwaarde van ervaringsdeskundigen:

  • Er is ervaring opgedaan in het revalidatiecentrum Leypark door voorlichting te geven aan mensen die hersenletsel hebben.
  • Bij MENT (multidisciplinaire Eerstelijns NAH-zorg Tilburg) kijken ervaringsdeskundigen mee met de intervisie die wordt gegeven vanuit cliëntperspectief naar casussen die ze daar bespreken.
  • Bij de zelfhulpgroep in het NAhuis komen actuele thema’s aan de orde en met elkaar besproken.
  • Op verzoek van behandelaars/hulpverleners worden ervaringsdeskundigen uitgenodigd om gesprekken te voeren met mensen die in het herstelproces zitten.
  • De wens bestaat om ook betrokken te worden bij de nazorggesprekken.

Boek ervaring

Het Hersenletselnetwerk roept alle organisaties die bij dit netwerk betrokken zijn, huisartsen en praktijkondersteuners op: ‘Haal gratis ervaringsdeskundigheid in huis, boek ervaring!’ Download de flyer >