Wie zijn we?

Het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant (HLN) is een samenwerkingsverband dat bestaat uit organisaties, formele en informele zorgverleners, onafhankelijke belangenbehartigers, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het Hersenletselnetwerk biedt zorg en geeft ondersteuning aan mensen met NAH in Midden-Brabant, in alle levensfasen en op alle levensdomeinen. Centraal hierbij staan de eigen kracht en wensen en behoeften van de persoon zelf en de naastbetrokkenen. We ondersteunen in het voeren van de eigen regie. De samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en erkenning van de onderlinge afhankelijkheid bij het verbeteren van de zorg aan mensen met NAH.

bezoek de HLN-site

Voor wie?

 • Mensen met hersenletsel en hun naasten (hersenletsel treft ook de naastbetrokkenen, doordat er ‘een breuk in de levenslijn’ kan optreden);
 • Regionale patiëntenverenigingen;
 • Informele zorgverleners: ervaringsdeskundigen en/of vrijwilligers;
 • Onafhankelijk cliëntondersteuners en belangenbehartigers;
 • Wijkverpleegkundigen, medewerkers wijkteams en verwijzende instanties;
 • Huisartsen, neurologen, revalidatieartsen, eerste- en tweedelijnsbehandelaars en (gecertificeerde) zorg- en welzijnsaanbieders voor mensen met hersenletsel;
 • Zorgverzekeraars en gemeenten.

Onze visie

Wij zetten ons in voor hoogwaardige zorg en ondersteuning die bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor mensen met NAH. Hierbij rekening houdend met de betaalbaarheid en effectiviteit van de in te zetten zorg/ ondersteuning. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Goede en tijdige afstemming tussen de persoon met NAH, naastbetrokkenen en (in)formele zorgverleners is van groot belang voor de kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid van zorg en ondersteuning.
 • Dit vraagt om goed functionerende zorgprogramma’s, samenwerking binnen de gehele keten en samenwerking over de grenzen van professies en organisaties heen. De Zorgstandaard Hersenletsel1 vormt hiervoor de basis.
 • Door kennis op het gebied van hersenletsel te bundelen, werken we als netwerk aan de (door)ontwikkeling, innovatie en evaluatie van het zorg- en ondersteuningsaanbod.

Om van visie naar realisatie te komen, zijn strategische doelstellingen geformuleerd met daaraan gekoppeld activiteiten. Deze activiteiten richten zich op:

 • kennisdeling
 • innovatie
 • vergroten inzet ervaringsdeskundigheid
 • deskundigheidsbevordering
 • organisatie Café Brein Tilburg
 • aanbod in beeld
 • optimaliseren samenwerking in de keten

Het volledige Meerjarenplan Hersenletselnetwerk Midden-Brabant 2023-2024 kunt u hier teruglezen.

Stuurgroep en werkgroepen

Centraal staat de stuurgroep Hersenletselnetwerk Midden-Brabant met vertegenwoordigers vanuit 15 tot 20 organisaties die 3 keer per jaar bij elkaar komen. Onder de stuurgroep vallen diverse teams, werk- en projectgroepen. In dit overzicht staan de diverse geledingen vermeld met de namen van professionals en vrijwilligers en de organisaties die ze vertegenwoordigen.

De programmamanager is betrokken bij:

 • het landelijk overleg over NAH
 • het Kennisnetwerk CVA NL
 • Breinlijn
 • het opstellen van en uitvoering geven aan het Meerjarenplan Hersenletselnetwerk Midden-Brabant
 • de stuurgroep van ervaringsdeskundigen (Stichting NAHkracht)