Met wie?

Het Hersenletselnetwerk bestaat uit organisaties, professionals en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Zij bieden zorgen en geven ondersteuning aan mensen met een NAH in Midden-Brabant, in alle levensfasen en op alle levensdomeinen. Deze betrokkenen uit zowel de formele en informele zorg-, hulp- en dienstverlening en vanuit belangenbehartiging werken nauw samen. Dit is een samenwerkingsverband dat is gebaseerd op gelijkwaardigheid en erkenning van de onderlinge afhankelijkheid bij het verbeteren van de zorg aan mensen met NAH.

Voor wie?

  • mensen met hersenletsel en hun naasten, hersenletsel treft ook de naastbetrokkenen, doordat er een ‘een breuk in de levenslijn’ kan optreden;
  • betrokken, informele zorgverleners: ervaringsdeskundigen en/of vrijwilligers;
  • regionale patiëntenverenigingen en Zorgbelang Brabant;
  • zorgverzekeraars en gemeenten;
  • huisartsen, neurologen, revalidatieartsen, eerste- en tweedelijnsbehandelaars (MENT), gecertificeerde zorg- en welzijnsaanbieders voor mensen met hersenletsel;
  • het Hersenletselteam Midden-Brabant ;
  • wijkverpleegkundigen, medewerkers wijkteams, verwijzende instanties en Wmo toegangsloketten;
  • medewerkers en deelnemers van buurt- en wijkcentra (ContourdeTwern).

Doel

Het netwerk bundelt kennis op het gebied van hersenletsel en werkt aan ontwikkeling, innovatie en evaluatie van het zorgaanbod. De kwaliteit van zorg-, hulp- en dienstverlening verbetert erdoor, omdat er steeds meer een integraal aanbod ontstaat. Integraal betekent dat we alle aspecten van de persoon met hersenletsel en diens netwerk in het oog hebben en erop inspelen. Het gaat dus om zorg en ondersteuning voor de totale mens en/in zijn omgeving. Daarbij werken we ook aan verbinding tussen organisaties als hulpverleners, leidinggevenden en bestuurders.

Daarnaast stelt het Hersenletselnetwerk in het kader van deskundigheidsbevordering medewerkers van aangesloten organisaties in staat om scholing te volgen op het gebied van hersenletsel. Dit netwerk stimuleert ook de ondersteuning van mantelzorgers. Kijk daarvoor op de sites we helpen en we helpen hersenletsel.

Stuur- en werkgroepen

In dit overzicht staan de diverse geledingen vermeld met de namen van professionals en vrijwilligers en de organisaties die ze vertegenwoordigen. De geledingen hebben het karakter van een netwerk, stuur-, werk- of projectgroep.

Stuurgroep en werkgroepen

Centraal staat stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit 15 tot 20 organisaties die 2 keer per jaar bij elkaar komen. Onder de stuurgroep vallen 2 werkgroepen: de werkgroep die zich bezighoudt met het vernieuwen van het NAH-loket > en de werkgroep invoering zorgstandaard (verzorgt evaluaties van de zorgstandaard).

De programmamanager is betrokken bij: