Voor wie?

Het Netwerk Palliatieve Zorg richt zich op mensen die te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn en die gebruik willen maken van de mogelijkheden die palliatieve zorg biedt. We zijn er ook voor de organisaties en professionals die de diverse onderdelen van palliatieve zorg bieden. Denk aan mantelzorgers, vrijwilligers, wijkverpleegkundigen, huisartsen en specialisten in het ziekenhuis en het verpleeghuis.

Bewustwording

De praktijk leert dat het belangrijk blijft om te blijven investeren in bewustwording dat er meer aandacht moet zijn voor de markering dat iemand ongeneeslijk ziek is en wat je daarna moet doen. De posters hangen daarom heel goed op hun plek in bijvoorbeeld teamkamers in het ziekenhuis of in de kantine/koffiekamer bij de huisarts. Download de posters hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van dit netwerk is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor de patiƫnt en zijn naasten, juist in de laatste fase. Dit netwerk organiseert de samenhang van de zorg in de keten dusdanig, dat mensen die hiermee te maken krijgen een beroep kunnen doen op de zorg die ze nodig hebben. Hierdoor verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de palliatieve zorg. Daartoe:

  • richten we ons op afstemming, informatie en uitwisseling van kennis;
  • maken we afspraken over samenwerking ter versterking van de palliatieve zorg;
  • ontwikkelen we een regionale visie op palliatieve zorg.

Stuur- en werkgroepen

In dit overzicht staan de diverse geledingen vermeld met de namen van professionals en vrijwilligers en de organisaties die ze vertegenwoordigen. De geledingen hebben het karakter van een netwerk, stuur-, werk- of projectgroep.

Partners en overleg

De partners van het Netwerk Palliatieve Zorg komen ongeveer 4 keer per jaar samen, ondersteund door de programmamanager, voor een netwerkoverleg. Zij informeren elkaar en communiceren daarover met de buitenwereld. Daarnaast is er een projectgroep zorgpad palliatieve zorg actief en overleggen we met gemeenten. We zitten ook aan tafel bij Fibula, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), het Consortium Palliatieve Zorg Zuid-West Nederland en het landelijk coƶrdinatorenoverleg.