Voor wie?

Het Netwerk Palliatieve Zorg richt zich op verbetering van de zorg voor mensen die  ongeneeslijk ziek zijn en die gebruik willen maken van de mogelijkheden die palliatieve zorg biedt. Wij zijn een netwerk van organisaties en zorgverleners die de diverse onderdelen van palliatieve zorg bieden. Denk aan mantelzorgers, vrijwilligers, wijkverpleegkundigen, huisartsen en specialisten in het ziekenhuis en het verpleeghuis.

Doel

Het belangrijkste doel van het netwerk is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn naasten, juist in de laatste levensfase. Het netwerk organiseert de samenhang van de zorg in de keten zodanig, dat patienten in de palliatieve fase onbelemmert een beroep kunnen doen op de zorg die ze nodig hebben.
Om dat te bereiken:

  • richten we ons op vergroten en uitwisseling van kennis over palliatieve zorg;
  • maken we afspraken over samenwerking ter versterking van de palliatieve zorg;
  • ontwikkelen we een regionale visie middels het transmurale zorgpad palliatieve zorg.

Leden van het netwerk

In dit overzicht staan de leden van het netwerk vermeld met de namen van de organisaties die ze vertegenwoordigen.
De leden van het netwerk komen viermaal per jaar en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beleid en de PDCA cyclus van het netwerk.
Het dagelijks bestuur van het netwerk wordt gevormd door:

  • Rob van Valderen (voorzitter)
  • Floor Bols (medisch coordinator)
  • Mirjam Heinsbroek (programmamager)

Partners buiten de regio

Naast de samenwerking met leden en partners binnen de regio Midden-Brabant is het netwerk ook aangesloten bij Fibula de landelijke organisatie voor netwerken palliatieve zorg en  het Consortium Palliatieve Zorg Zuid-West Nederland.