Voor wie?

Het Netwerk Palliatieve Zorg richt zich op mensen die te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn en die gebruik willen maken van de mogelijkheden die palliatieve zorg biedt. We zijn er ook voor de organisaties en professionals die de diverse onderdelen van palliatieve zorg bieden. Denk aan mantelzorgers, vrijwilligers, wijkverpleegkundigen, huisartsen en specialisten in het ziekenhuis en het verpleeghuis.

Doel

Het belangrijkste doel van dit netwerk is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn naasten, juist in de laatste fase. Dit netwerk organiseert de samenhang van de zorg in de keten dusdanig, dat mensen die hiermee te maken krijgen een beroep kunnen doen op de zorg die ze nodig hebben. Hierdoor verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de palliatieve zorg. Daartoe:

  • richten we ons op afstemming, informatie en uitwisseling van kennis;
  • maken we afspraken over samenwerking ter versterking van de palliatieve zorg;
  • ontwikkelen we een regionale visie op palliatieve zorg.

Leden van het netwerk

In dit overzicht staan de leden van het netwerk vermeld met de namen van de organisaties die ze vertegenwoordigen.
De leden van het netwerk komen viermaal per jaar en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beleid en de PDCA cyclus van het netwerk. Het dagelijks bestuur van het netwerk wordt gevormd door:

  • Rob van Valderen (voorzitter)
  • Floor Bols (medisch coordinator)
  • Mirjam Heinsbroek (programmamager)

Partners buiten de regio

Naast de samenwerking met leden binnen de regio Midden-Brabant sluit het netwerk ook aan bij Fibula de landelijke organisatie voor netwerken palliatieve zorg en  het Consortium Palliatieve Zorg Zuid-West Nederland.

Bewustwording

De praktijk leert dat het belangrijk blijft om te blijven investeren in bewustwording dat er meer aandacht moet zijn voor de markering dat iemand ongeneeslijk ziek is en wat je daarna moet doen. De posters hangen daarom heel goed op hun plek in bijvoorbeeld teamkamers in het ziekenhuis of in de kantine/koffiekamer bij de huisarts. Download de posters hieronder: